Avtryck och dataskydd

Information enligt § 5 TMG


La Lindbladh
Tolleredhöjden 14
44850 Tollered

Kontakt

Telefon: +46 739195228
E-post: info@lalindbladh.com

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer ansvarar vi för eget innehåll på dessa webbplatser enligt Sec. 7, punkt 1 tyska Telemedia Act (TMG). Enligt Sec. 8 till 10 tyska Telemedia Act (TMG), är tjänsteleverantörer inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka bevis som tyder på olaglig verksamhet.

Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir ostridiga. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kunskap om ett specifikt brott mot lagen. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kunskap om dem.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande inkluderar länkar till externa tredje parts webbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera för det innehållet. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna hade kontrollerats för möjliga brott mot lagen vid upprättandet av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid kopplingen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införas utan rimliga indikationer på att det har skett ett brott mot lagen. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kunskap om dem.

upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar publicerade på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av alla slag utanför upphovsrättslagstiftningen kräver ett skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjudet.

Upphovsrättslagar från tredje part respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje parter på denna webbplats anges som sådana. Men om du märker några brott mot upphovsrätten, informera oss. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.

Integritet

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i överensstämmelse med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna Dataskyddsdeklaration.

Varje gång du använder den här webbplatsen kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter innefattar data som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in samt vilka syften vi använder dessa data för. Det förklarar också hur, och för vilket syfte informationen samlas in.

Vi rekommenderar härmed att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsgap. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredje parts åtkomst.

Information om den ansvariga parten (benämnd ”controller” i GDPR)

Den databehandlingsansvarige på denna webbplats är:

La Lindbladh

Tolleredhöjden 14

44850 Tollered

Sweden

Telefon: +46 739195228

E-post: info@lalindbladh.com

Kontrollanten är den fysiska personen eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syften och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till behandlingen av data

Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med förbehåll för ditt uttryckliga medgivande. Du kan också när som helst återkalla samtycke som du redan har gett oss. För att göra det, allt du behöver göra är att skicka oss en informell avisering via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av all insamling av data som inträffade innan din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i speciella fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 GDPR)

Om data behandlas på grundval av art. 6 Sekt. 1 lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av skäl som uppstår från din unika situation. Detta gäller också för all profilering baserad på dessa bestämmelser. För att fastställa den rättsliga grunden som all behandling av data bygger på, se denna förklaring om dataskydd. Om du loggar en invändning, kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte är i stånd att presentera tvingande skydd värdiga skäl för behandlingen av dina uppgifter, som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är anspråk på, utövande eller försvar av juridiska rättigheter (invändning enligt artikel 21, s. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att delta i direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina berörda personuppgifter för sådana reklamändamål. Detta gäller också för profilering i den utsträckning det är anslutet till sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter senare inte längre att användas för direkt reklamändamål (invändningar enligt artikel 21 avsnitt 2 GDPR).

Rätt att logga ett klagomål hos det behöriga tillsynsmyndigheten

Vid kränkningar av GDPR har registrerade rätt att logga ett klagomål hos ett tillsynsorgan, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis behåller sin hemort, sin arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga in ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som ska överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan controller görs detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL- och / eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden för webbläsaren växlar från ”http: //” till ”https: //” och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information om, blockering, rättelse och radering av data

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter . Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade eller utrotade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag.”

Rätt att kräva behandlingsbegränsningar

Du har rätt att kräva införande av begränsningar när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag.” Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du skulle bestrida riktigheten av dina uppgifter som arkiveras av oss kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde / utförs på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva utrotning av dessa uppgifter.
  • Om vi ​​inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver den för att utöva, försvara eller göra anspråk på lagliga rättigheter, har du rätten att kräva begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter i stället för att de utrotas.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 Sekt. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vars intressen råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas med förbehåll för ditt samtycke eller för att kräva, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som citeras av Europeiska unionen eller en EU-medlemsstat.

Avslag på oönskade e-postmeddelanden

Vi invänder härmed mot användning av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som ska tillhandahållas i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” för att skicka reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckliga rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av kampanjinformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

3. Registrering av data på vår webbplats

Cookies

I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar inte skador på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade ”session cookies.” De raderas automatiskt efter att du lämnat vår webbplats. Andra cookies kommer att förbli arkiverade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan justera inställningarna i din webbläsare så att du blir meddelad varje gång cookies placeras och för att göra det möjligt för dig att acceptera kakor endast i specifika fall eller för att utesluta godkännandet av cookies i specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktionen) lagras på grundval av Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för att säkerställa tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av operatörens tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina webbläsningsmönster) ska lagras, adresseras de separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar till oss automatiskt. Informationen innefattar:

  • Typ och version av webbläsare som används
  • Det använda operativsystemet
  • Referrer URL URL för
  • värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data sammanfogas inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria bilden och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär, kommer informationen i kontaktformuläret samt all kontaktinformation som finns där lagras av oss för att hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Därför sker behandlingen av de uppgifter som matats in i kontaktformuläret uteslutande baserat på ditt samtycke (artikel 6 Avsnitt 1 lit. a GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla samtycke som du redan har gett oss. För att göra det, allt du behöver göra är att skicka oss en informell avisering via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av all insamling av data som inträffade innan din återkallelse.

Informationen du har angett i kontaktformuläret ska förbli hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkalla ditt samtycke till arkivering av data eller om det syfte för vilket informationen arkiveras inte längre finns (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagringsperioder.

Dataöverföring vid stängning av kontrakt för tjänster och digitalt innehåll

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är nödvändigt i samband med hanteringen av kontraktet; till exempel med den finansiella institutionen som har till uppgift att behandla betalningar.

Ytterligare överföring av data ska inte ske eller endast ske om du uttryckligen har godkänt överföringen. All delning av dina uppgifter med tredje parter i avsaknad av ditt uttryckliga medgivande, till exempel för reklamändamål, ska inte ske.

Grunden för behandlingen av uppgifter är Art. 6 Sekt. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller för förhandskontrakt.

4. Sociala medier

med Shariff

Plugin-program för sociala medierVi använder plug-ins för sociala medienätverk på vår webbplats och dess sidor (t.ex. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel kommer du att kunna känna igen dessa plug-ins på grund av de respektive sociala medielogoerna som visas. För att garantera skyddet av data på vår webbplats använder vi dessa plug-ins endast i kombination med den så kallade “Shariff” -lösningen. Denna applikation förhindrar plugin-program som har integrerats på vår webbplats från att överföra data till respektive leverantör så snart du kommer in på vår webbplats.

En direkt anslutning till leverantörens server ska inte upprättas förrän du har aktiverat respektive plug-in genom att klicka på den anslutna knappen (som indikerar ditt samtycke). Så snart du aktiverar plug-in får respektive leverantör informationen som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du samtidigt är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook), kan respektive leverantör tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto.

Aktiveringen av plug-in utgör en godkännandedeklaration enligt definitionen i art. 6 Sekt. 1 lit. en GDPR. Du har möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst, vilket kommer att påverka alla framtida transaktioner.

5. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbplats behöver vi från dig en e-postadress samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och samtycke till mottagandet av nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter får samlas in eller får endast samlas in på frivillig basis. Vi ska använda sådana uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och ska inte dela sådan information med någon tredje part.

Behandlingen av informationen som anges i prenumerationsformuläret för nyhetsbrevet ska uteslutande ske på grundval av ditt samtycke (artikel 6 Avsnitt 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla det samtycke som du har gett till arkivering av data, e-postadressen och användningen av denna information för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av alla databehandlingstransaktioner som hittills har ägt rum.

Uppgifterna som du arkiverar med oss ​​i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet ska arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. När du avbokar ditt prenumeration på nyhetsbrevet ska informationen raderas. Detta kommer inte att påverka data vi har arkiverat för andra ändamål.

MailChimp

Denna webbplats använder MailChimps tjänster för att skicka ut sina nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är bland annat en tjänst som kan distribueras för att organisera och analysera sändning av nyhetsbrev. När du anger data för att prenumerera på ett nyhetsbrev (t.ex. din e-postadress) lagras informationen på MailChimp-servrar i USA.

MailChimp har en certifiering som överensstämmer med ”EU-USA-Privacy-Shield.” ”Privacy-Shield” är en kompakt mellan Europeiska unionen (EU) och Amerikas förenta stater (USA) som syftar till att garantera efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder i USA.

Med hjälp av MailChimp-verktyget kan vi analysera resultatet av våra nyhetsbrevskampanjer. Om du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats via MailChimp-verktyget ansluts en fil som har integrerats i e-postmeddelandet (en så kallad web-beacon) till MailChimps servrar i USA. Som ett resultat kan det avgöras om ett nyhetsbrevmeddelande har öppnats och vilket länkar mottagaren eventuellt klickat på. Teknisk information registreras också vid den tiden (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas respektive nyhetsbrevmottagare. Deras enda syfte är att utföra statistiska analyser av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av sådana analyser kan användas för att anpassa framtida nyhetsbrev till deras mottagares intressen mer effektivt.

Om du inte vill tillåta en analys av MailChimp måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi ger dig en länk för att göra detta i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Uppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke (Art. 6 Avsnitt 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke som du har gett när som helst genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagenligheten för alla transaktioner för databehandling som har ägt rum innan din återkallelse.

Uppgifterna som du arkiverar med oss ​​i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet ska arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. När du avbokar ditt prenumeration på nyhetsbrevet ska informationen tas bort från våra servrar såväl som från MailChimp. Detta kommer inte att påverka data vi har arkiverat för andra ändamål.

För mer information, vänligen se Data Privacy Policy of MailChimp på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Utförande av ett avtal om databehandlingsavtal

Vi har genomfört ett så kallat ”Databehandlingsavtal” med MailChimp, i vilket vi föreskriver att MailChimp åtar sig att skydda våra kunders data och avstå från att dela dem med tredje parter. Du kan granska detta avtal under följande länk:Agreement/sample-ag Agreement/ https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-ag.

6. Plug-in och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plug-ins från YouTube-plattformen, som drivs av Google. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en sida på vår webbplats där ett YouTube-plugin-program har integrerats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt.

Dessutom kommer YouTube att kunna placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om vår webbplatsbesökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra användarvänligheten på webbplatsen och för att förhindra försök till bedrägeri. Dessa cookies förblir på din enhet tills du tar bort dem.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats, tillåter du YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, detta är ett legitimt intresse.

För mer information om hur YouTube hanterar användardata, se YouTubes sekretesspolicy för data under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Web Fonts (lokal inbäddning)

Denna webbplats använder så kallade Web Fonts som tillhandahålls av Google för att säkerställa enhetlig användning av typsnitt på denna webbplats. Dessa Google-teckensnitt installeras lokalt så att en anslutning till Googles servrar inte kommer att upprättas i samband med den här applikationen.